zoek op deze site Home Contact
home contact
divide

wat zegt de regelwetgeving??
Op welke premies heb ik recht???
energieprestatieregelgeving in vlaanderen: veelgestelde vragen ???
Wat is E-peil
Welk type van ventilatie ??
prodbig
  page ventilatie

energieprestatieregelgeving in vlaanderen: veelgestelde vragen ???


Is de energieprestatieregelgeving van toepassing op andere gebouwen dan woningen ?Ja, de regelgeving is vanaf 1 januari 2006 (bouwaanvraag) van toepassing op elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die er wonen, werken, ontspannen ...
Naast woongebouwen moeten dus ook nieuwe of verbouwde kantoren, scholen, industriële gebouwen, sporthallen, ziekenhuizen ... aan deze regelgeving voldoen.

Moeten bestaande gebouwen die niet verbouwd worden ook aan de energieprestatieregelgeving voldoen?Nee, de regelgeving is enkel van toepassing als een bestaande woning verbouwd wordt én als hiervoor een bouwaanvraag met verplichte tussenkomst van een architect nodig is.

Ik plan een kleine verbouwing aan mijn woning, moet mijn volledige woning aan de eisen voldoen ?

De kleine verbouwing is:

  • een verbouwing waarvoor geen bouwaanvraag nodig is: de regelgeving is niet van toepassing.
  • een verbouwing waarvoor een bouwaanvraag nodig is, maar de tussenkomst van een architect is niet verplicht: de regelgeving is niet van toepassing (opgelet: voor gebouwen met een volume groter dan 3000 m³ zijn er uitzonderingen).

Een verbouwing waarvoor een bouwaanvraag nodig is met verplichte tussenkomst van een architect: de regelgeving is enkel van toepassing op de nieuwe delen van het gebouw.

Wat kost de energieprestatieregelgeving mij ?
De kostprijs varieert van project tot project. De regelgeving zal invloed hebben op het ereloon van de architect, ook de verslaggever moet vergoed worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de meerprijs bepaald door de nieuwigheden van de regelgeving: beter isoleren en ventileren.

Anderzijds is er geen investering aan uw woning die zo snel terugverdiend wordt. De terugverdientijd wordt geschat op gemiddeld vijf jaar, de volgende jaren leveren pure winst op de energiefactuur. Bovendien zorgt deze regelgeving voor meer comfort en een gezondere leefomgeving voor de bewoners van de woning.

Zijn er nieuwe formulieren die bij mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gevoegd moeten worden ?
Nee, de bestaande aanvraagformulieren zijn uitgebreid met een rubriek over de energieprestatieregelgeving. In deze rubriek moet men enkel aankruisen of de regelgeving van toepassing is voor de aanvraag. 
Als er EPB-eisen gelden, verklaart de aanvrager dat hij of zij op de hoogte is gebracht van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen.
De architect verklaart in dat geval dat hij of zij vanaf de conceptfase rekening heeft gehouden met de maatregelen om het bouwproject aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te laten voldoen.

Moet ik iemand extra inschakelen voor deze regelgeving? 
Wat kan ik zelf doen?De EPB-aangifte (die verplicht is) wordt opgemaakt door een verslaggever. De verslaggever moet beschikken over een diploma van: burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur of bio-ingenieur.
Ten laatste acht dagen voor het starten van de werkzaamheden wordt de verslaggever aangesteld.
Uw architect kan ook de verslaggever zijn. 
De aangifteplichtige kan ook de verslaggever zijn, op voorwaarde dat die persoon het geschikte diploma heeft.

Wat is een startverklaring?
De energieprestatieregelgeving bepaalt dat uiterlijk acht dagen voor de start van de werkzaamheden een verslaggever moet aangesteld worden, die in naam van de aangifteplichtige elektronisch een startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap. In de startverklaring staan onder andere de gegevens over de aangestelde verslaggever, de startdatum van de werkzaamheden … De startverklaring moet uiterlijk acht dagen voor de start van de werkzaamheden doorgestuurd zijn.

Hoe een startverklaring indienen?

De startverklaring wordt door de aangestelde verslaggever ingediend via een webapplicatie op www.energieprestatiedatabank.be van het Vlaams Energieagentschap. De aangestelde verslaggever vult in het webformulier de startdatum en een aantal gegevens over de energieprestatie en het binnenklimaat van de vergunde werkzaamheden in. Nadat de gegevens elektronisch werden doorgestuurd, ontvangt de verslaggever een elektronisch bestand (= pdf-bestand) om af te drukken als papieren versie van de startverklaring.
De afgedrukte versie is de weergave van het ingevulde webformulier en is de officiële startverklaring. Die versie wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle van de werkzaamheden. De verslaggever houdt de ondertekende papieren versie van de startverklaring gedurende drie jaar bij en stelt die op verzoek aan het Vlaams Energieagentschap ter beschikking.

Wat is het verschil tussen de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat van een nieuwe woning ?
De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde eisen.
Het energieprestatiecertificaat geeft de energetische kwaliteiten van de nieuwe woning aan: het E-peil en het theoretisch energieverbruik. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden.

Wanneer krijg ik het energieprestatiecertificaat ?
De verslaggever reikt het energieprestatiecertificaat gelijktijdig met de EPB-aangifte uit. Het certificaat is tien jaar geldig.
In de toekomst zal een eigenaar bij verkoop of verhuur van een woning het certificaat moeten voorleggen aan kandidaat-kopers of -huurders.
Voor werkzaamheden waar geen E-peileis geldt, wordt geen energiecertificaat verstrekt.

Wanneer moet ik de EPB-aangifte indienen ?
Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning.

Kan ik mijn woning overisoleren ?
Nee, door doorgedreven te isoleren en de woning potdicht af te sluiten kan er wel te weinig vervuilde lucht worden afgevoerd, ventileren is dus noodzakelijk.

Waarom ventileren ? Is dat niet strijdig met isoleren?
Op het eerste zicht wel, maar isoleren en ventileren gaan hand in hand. Door goed te isoleren beperkt u het energieverbruik voor verwarming. Gecontroleerd ventileren is nodig om het binnenklimaat gezond te houden. Door gecontroleerd te verluchten zorgt u ervoor dat er enerzijds voldoende geventileerd wordt en dat anderzijds het energieverbruik beperkt blijft.


Wat is gecontroleerd ventileren?
Het ventilatiesysteem zorgt voor een evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Met vensters te openen heeft u geen controle of een welbepaalde, noodzakelijke hoeveelheid lucht in een ruimte tijdig ververst wordt.
Met gecontroleerde ventilatie kan u de aanvoer, doorstroming en afvoer van lucht beheren volgens de vereisten die in de Belgische norm NBN D 50 -001 zijn vastgelegd. In principe bedraagt die hoeveelheid lucht 3,6.

Wanneer kan ik het best bepalen welk type verwarmingsinstallatie ik wil gebruiken?
Bij voorkeur legt u vanaf de ontwerpfase, in overleg met uw architect, een aantal keuzes vast, zoals de brandstofkeuze (aardgas, stookolie ...) en de keuze voor radiatoren, convectoren, vloerverwarming. De architect heeft deze keuzes nodig om te kunnen berekenen of de woning voldoet aan de opgelegde eisen.

Ben ik nu verplicht een zonneboiler te installeren?
Nee, de plaatsing van een zonneboiler is geen verplichting. Het maximaal toegelaten E-peil is zeker haalbaar zonder een zonneboiler. Een zonneboiler kan een extra maatregel zijn om het E-peil nog te verlagen. Voor wie reeds energiezuinig bouwt of verbouwt kan een zonneboiler de kers op de taart zijn.

Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?
U ontvangt eerst een aanmaning om de aangifte alsnog in te dienen. Indien u nog niks onderneemt, ontvangt u een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (250 euro), vermeerdert met een bedrag afhankelijk van de grootte van de woning (1 euro per kubieke meter).
Het betalen van de boete geeft u echter geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen, als u dit niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen.


Kan ik wachten met het plaatsen van de dakisolatie?
Op het moment dat men de EPB-aangifte indient (uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning) moet men voldoen aan de eisen. Zonder dakisolatie zal de woning zeker niet voldoen en riskeert u een boete.


Hoe groot is de boete als er niet voldaan wordt aan de EPB-eisen ?
Als er niet voldaan wordt aan de eisen voor de minimale ventilatie, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.

Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete:

  • als er niet voldaan wordt aan de eisen voor thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de 'uitgespaarde' investering.
  • als er niet voldaan wordt aan de eisen voor de minimale ventilatie replica watches, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.

Wie kan een boete krijgen ?
Naast de aangifteplichtige (de houder van de stedenbouwkundige vergunning) kan ook de verslaggever een boete krijgen, indien deze bv. niet correct rapporteert.

Als ik een boete heb gekregen, kan ik dan nog aanvullend werk uitvoeren zodat mijn woning toch voldoet ? Wordt de boete dan kwijtgescholden?
U mag natuurlijk via extra werkzaamheden uw woning energiezuiniger maken, maar dat verandert niets aan de ingediende EPB-aangifte, de boete wordt dus niet kwijtgescholden.


Wat gebeurt er met de boetes?
De boetes komen terecht in het Energiefonds. Dit fonds wordt gebruikt voor premies en campagnes om energiebezuinigende maatregelen te bevorderen.